وبلاگ آقای آرش شفاعی با شعری از ایشان با نام برادر من به روز شد.

اختلاف در این بود

نطفه ی ما در بهشت بسته شد

یا برزمین

اختلاف  در این بود

وبلاگ آقای آرش شفاعی