مصاحبه آقای آرش شفاعی با روزنامه ی شهرآرای مشهد

برای خواندن مصاحبه کامل با وبلاگ اقای شفاعی سر بزنید

وبلاگ آقای آرش شفاعی